Zápis dětí do dětské skupiny Duhový ráj ve Ždánicích

Hledáte ideální školku pro své dítě? Přihlaste ho do naší dětské skupiny Duhový ráj ve Ždánicích.
Ve čtvrtek 16. května 2024 a 13. června 2024 proběhne zápis dětí pro školní rok 2024/2025.
Přijďte a zajistěte svému dítěti místo v naší školičce včas.

Pro děti ve věku od 1,5 roku do 5 let.

Kapacita max 22 dětí zároveň v jeden den.

Celoročně ve všední dny od 7:00 do 17:00.

Pravidelná půldenní nebo celodenní docházka.

Docházka každý den nebo jen ve vybrané dny.

Pro přijetí dítěte na něj neklademe žádné požadavky.

Přijímáme děti kdykoli během roku (dokud nám to kapacita dovolí).

Respektující péče je u nás na prvním místě.

Zaměřujeme se na všestranný rozvoj dítěte.

Vytváříme dětem inspirativní prostředí.

Vedeme je k samostatnosti a zodpovědnosti.

Propojujeme je se seniory skrze mezigenerační souznění.

Důležité informace k zápisu

Zápis dětí do dětské skupiny Duhový ráj – Ždánice pro školní rok 2023/2024 bude probíhat ve:

čtvrtek 16. května 2024

9:00–12:00

čtvrtek 13. června 2024

9:00–12:00

na adrese:

Městečko 220, 696 32 Ždánice

Přineste s sebou:

Čitelně vyplněnou Žádost o umístění dítěte do dětské skupiny Duhový ráj.

Ideálně i od lékaře vyplněný Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte.

Svůj občanský průkaz.

Kartičku pojišťovny vašeho dítěte.

Vyřízení vaší žádosti o přihlášení dítěte do naší dětské skupiny Duhový ráj také značně urychlí již vyplněné potvrzení o zaméstnání:

Podmínky pro přijetí dítěte

Vyjádření o přijetí dítěte vám zašleme na e-mail uvedený v Žádosti o umístění dítěte do dětské skupiny Duhový ráj. Případně vás budeme informovat o jeho zařazení na čekací listinu.

Jaké jsou podmínky přijetí dítěte?

věk dítěte od 1,5 roku do 5 let

zdravotní způsobilost dítěte

povinné pravidelné očkování dítěte, případně jeho absence z důvodu trvalé kontraindikace

vazba alespoň jednoho rodiče / zákonného zástupce na trh práce (zaměstnání, studium, rekvalifikační kurz, evidence na ÚP, OSVČ)

vyplnění, podepsání a dodání všech dokumentů

Jaká jsou hodnotící kritéria?

délka podpisu Smlouvy

pravidelnost návštěvy DS

rychlost přihlášení

věk dítěte

Pro přijetí dítěte je nutné dodržet §50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který stanovuje, že zařízení poskytující péči o děti předškolního věku v denním režimu mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Výše školkovného

Za poskytnutí služby péče o dítě v dětské skupině Duhový ráj budete pravidelně hradit měsíční školkovné, a to na základě platného ceníku a smluveného typu docházky.

S rodiči / zákonnými zástupci dítěte uzavřeme Smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, v níž mimo jiné také specifikujeme termíny a způsob platby ceny za služby naší dětské skupiny. Ve školkovném není zahrnuto stravné, to si rodiče objednávají a hradí sami přímo u smluvního dodavatele.

Přijďte k zápisu  a zajistěte svému dítěti místo v naší duhové školičce včas.

Zápis dětí | Dětská skupina Duhový ráj Ždánice
Zápis dětí | Dětská skupina Duhový ráj Ždánice